Monday, July 22, 2024

Cần tỉnh táo trước “bình cũ rượu mới” của tổ chức khủng bố Việt Tân

Thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” đối với Việt Nam, các thế lực thù địch luôn xác định tư tưởng là mặt trận hàng đầu, nội bộ là mục tiêu tấn công chủ yếu và quyết định nhằm làm cho nội bộ ta “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Cần tỉnh táo trước “bình cũ rượu mới” của tổ chức khủng bố Việt Tân

Các thế lực thù địch đẩy mạnh gây rối, tạo ra các xung lực mới từ các mâu thuẫn  nội tại cùng với tác động, hướng lái từ bên ngoài, kết hợp chặt chẽ với “lộ trình dân chủ” ở Việt Nam một cách toàn diện, đồng bộ, thông qua nhiều khâu, các bước, đó là: 1) Thiết lập hệ thống và cơ cấu kinh tế thị trường TBCN tại Việt Nam; chệch hướng XHCN. Đây được coi là một trong những biện pháp hữu hiệu nhất để làm suy yếu vai trò lãnh đạo của Đảng, giảm sút hiệu lực quản lý, điều hành của Nhà nước; hủy hoại và tước bỏ niềm tin của Nhân dân đối với chế độ XHCN; 2) Thúc đẩy quá trình hình thành, phát triển các “tổ chức chính trị đối lập” xuất hiện và hoạt động công khai, làm cho Đảng Cộng sản bị phân hóa, rối loạn sự lãnh đạo, mâu thuẫn với Nhà nước, không thể kiểm soát được tình hình. Từ đó, buộc Đảng Cộng sản Việt Nam phải chấp nhận “dân chủ” hóa xã hội theo hình mẫu phương Tây hoặc phá vỡ chế độ chính trị-xã hội; 3) “Dân chủ hóa chính quyền các cấp”, từng bước cô lập, tách các tổ chức Đảng và đảng viên ra khỏi quần chúng; gây áp lực đối với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương, tiến tới lật đổ Đảng Cộng sản, Nhà nước XHCN.

Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công An cho biết, Tổ chức khủng bố Việt Tân vẫn tiếp tục có nhiều hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam như kích động người dân, gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ, phá hoạt tài sản bằng việc xuyên tạc chủ trương, chính sách của Nhà nước ta. Đặc biệt là trong bối cảnh dịch bệnh như hiện nay, chúng đã lợi dụng những hạn chế, khuyết điểm tại một số nơi để xuyên tạc, lôi kéo, dụ dỗ người dân nghe và làm theo nhằm mục đích chống phá sự nghiệp xây dựng vào bảo vệ Tổ quốc của Đảng và nhân dân ta.

Trên trang mạng Việt Tân ngày 17/10/2023 có đăng tải bài viết với nội dung “lò ấp tiến sĩ, giáo sư ở Việt Nam hoạt động hết công suất, tuy nhiên sản phẩm làm ra không biết để làm gì.” Đây thực sự là bài viết quá lỗi trẻ con thường ví von, so sanh một cách khôn hiểu biết, thế mà trang mạng Việt Tân có thể đăng tải những dòng tin như này để xuyên tạc, nói xấu, bôi nhọ, hạ thấp danh dự, uy tín nền giáo dục đào tạo chức danh Giáo sư, Phó giáo sư, Tiến sĩ của nước ta. Đây thật sự là một nội dung hoàn toàn sai trái, không đúng sự thật.

Thực tiễn cho thấy, những năm gần đây cứ mỗi khi Việt Nam chuẩn bị tổ chức những sự kiện của Đảng, Nhà nước  thì các thế lực thù địch lại đua nhau viết bài, cắt xén, gắn ghép, xuyên tạc…như thời gian gần đây trước, trong và sau Hội nghị Trung ương 8 Khóa XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, đã có không ít những bài viết mang tính “giật tít, câu view” trên mạng xã hội của một số “nhân vật quen thuộc” đã  xuyên tạc trắng trợn vấn đề nhân sự, công tác cán bộ của Đảng nói riêng và nội dung Hội nghị Trung ương 8 nói chung. Có một sự thật không thể bẻ cong là, Hội nghị Trung ương 8 của Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra theo đúng chương trình, kế hoạch của toàn khóa. Nội dung, chương trình của Hội nghị đã được TTXVN và các cơ quan truyền thông, báo chí đăng tải rất rõ là: Sẽ bàn và cho ý kiến kết luận về tình hình kinh tế – xã hội, ngân sách nhà nước năm 2023, kế hoạch năm 2024; kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 3 năm 2024-2026 và lộ trình thực hiện chế độ tiền lương mới. Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XI về một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020. Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV và một số vấn đề quan trọng khác… Vì thế, luận điệu cho rằng nội bộ Đảng “đang bắt đầu cuộc đua tranh vào Trung ương” và các phe cánh “sẽ tìm mọi cách, mọi thủ đoạn để triệt hạ lẫn nhau”, nên Hội nghị “phải họp kéo dài” chỉ là sự đoán mò; là xuyên tạc, bôi đen sự thật. Đấy cũng chỉ là “Bình cũ rượu mới” các thế lực thù địch tập trung chống phá trước, trong và sau các hội nghị Trung ương, kỳ họp Quốc hội, đặc biệt là Đại hội đại biểu của Đảng, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội, chống đối chính trị, nhất là số đối tượng trong các tổ chức khủng bố, phản động ở nước ngoài, các hội, nhóm “xã hội dân sự” hay tổ chức “Việt Tân” …thông qua các phương tiện truyền thông, mạng xã hội tán phát nhiều tài liệu phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phản bác nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, các văn kiện Đại hội; tung tin bôi nhọ, hạ uy tín các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước; xuyên tạc công tác nhân sự, tuyên truyền luận điệu “có yếu tố Trung Quốc chi phối”… nhằm tạo sự nghi kỵ, chia rẽ trong nội bộ và làm giảm niềm tin của nhân dân với Đảng. Các thế lực thù địch đẩy mạnh tuyên truyền, xuyên tạc, phủ nhận đường lối đổi mới của Đảng, Nhà nước ta, ra sức đề cao, ca ngợi dân chủ tư sản, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Chúng thổi phồng những tồn tại, hạn chế trong phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, kích động tâm lý hoài nghi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, quy kết nguyên nhân của những hạn chế ấy là do thể chế chính trị, làm giảm sút niềm tin của nhân dân vào vai trò lãnh đạo của Đảng.

Nhằm xuyên tạc các chính sách phát triển kinh tế-xã hội của Nhà nước, các thế lực thù địch đẩy mạnh tuyên truyền tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng và công tác quản lý, điều hành đất nước của Chính phủ hiện nay. Tăng cường lợi dụng không gian mạng để tán phát thông tin, bình luận tiêu cực các vấn đề xã hội, cổ xúy, thúc đẩy phong trào “bất tuân dân sự” và các phong trào chống đối Đảng, Nhà nước trong các tầng lớp nhân dân, gia tăng các hoạt động “phản kháng” trong xã hội đối với các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, nhất là các chính sách kinh tế. Đáng chú ý, đối tượng Lý Thái Hùng (trú tại Mỹ, Tổng Bí thư “Đảng Việt Tân”) đã tán phát một số tài liệu có nội dung xuyên tạc cho rằng mô hình Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ hiện nay đã “lỗi thời và cần phải thay đổi”; Việt Nam muốn phòng, chống tham nhũng có hiệu quả phải “xóa bỏ” sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, thực hiện “đa nguyên, đa đảng”; kêu gọi, kích động, hướng dẫn người dân tham gia phong trào bất tuân dân sự, phản đối thuế phí.

Cần tập trung giáo dục, nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa trước sự tác động của những quan điểm, tư tưởng thù địch, phản động và những biểu hiện tiêu cực trong đời sống xã hội; luôn xác định phòng, chống “diễn biến hòa bình”, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, góp phần tích cực củng cố vững chắc trận địa chính trị tư tưởng của Đảng trong Quân đội; là cơ sở, nền móng vững chắc nhất, đảm bảo cho mọi cán bộ, chiến sĩ tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch./.

          NGUYỄN VINH – KTN

Nguồn: Đấu trường Dân chủ

Nguồn:

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

863FansLike
44FollowersFollow
0SubscribersSubscribe

BÀI MỚI

Xem nhiều

Phản biện - Luận bàn

ĐỐI TƯỢNG