Thursday, May 30, 2024

Việt Tân vẫn chiêu trò xuyên tạc, phủ nhận vai trò của Đảng ta

“YÊU NƯỚC KHÔNG ĐỒNG NGHĨA VỚI YÊU ĐẢNG” là tiêu đề trên trang mạng Việt Tân đăng tải ngày 21/03/2023. Bài viết với nội dung phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng và xã hội, xuyên tạc phủ nhận vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Việt Tân vẫn chiêu trò xuyên tạc, phủ nhận vai trò của Đảng ta

Chúng cho rằng “Lòng yêu nước chân chính không phải là biểu thị sự trung thành của mình với đảng phái mà làm ra đủ thứ biểu hiện “yêu nước”, mà là trách nhiệm với đất nước, với nhân dân xuất phát từ nội tâm, đó mới là lòng yêu nước chân chính.”. Xuyên tạc sự thật trước những khó khăn của đất nước như dịch bệnh covid-19, chúng phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, toàn bộ nội dung thông tin bài viết đều bịa đặt, không đúng sự thật, mang tính thù hằn chế độ, chống phá Đảng, Nhà nước.

Nói về lòng yêu nước nhà văn I-li-a Ê-ren-bua có câu nói nổi tiếng: “Dòng suối đổ vào sông. Sông đổ vào dải trường giang Vôn-ga. Con sông Vôn-ga đi ra bể. Lòng yêu nhà, yêu làng xóm, yêu miền quê trở nên lòng yêu tổ quốc”. Yêu nước là vậy, khát vọng phát triển của một đất nước là sự cộng hưởng những khát vọng vươn lên của cộng đồng, của con người cùng quốc gia – dân tộc, tạo thành nguồn năng lượng nội sinh to lớn, sống động và sức mạnh vô song. Đó chính là động lực trung tâm của một quốc gia – dân tộc trên con đường đi tới tương lai. Đối với Việt Nam, một dân tộc có truyền thống đoàn kết, văn hiến, anh hùng, khát vọng phát triển đất nước thật sự là một sức mạnh nội sinh phi thường, cội nguồn tạo nên những kỳ tích trong suốt tiến trình hàng nghìn năm dựng nước, giữ nước.

Sự ra đời Đảng cộng sản Việt Nam đáp ứng yêu cầu tất yếu của lịch sử. Lịch sử dân tộc Việt Nam, kể từ khi có Đảng là những trang sử hào hung nhất, oanh liệt nhất và vẻ vang nhất. Kể từ khi có Đảng, nhân dân ta đã thoát khỏi ách nô lệ đứng lên làm chủ đất nước từ thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, lập ra nước Việt Nam dân chủ cộng hoà. Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975) là thành quả vĩ đại nhất trong sự nghiệp giải phóng dân tộc do Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 chứa đựng ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại to lớn, kết thúc vẻ vang 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc bảo vệ Tổ quốc, chấm dứt vĩnh viễn ách thống trị kéo dài hơn một thế kỉ của chủ nghĩa thực dân trên đất nước Việt Nam, hoàn thành về cơ bản cuộc cách mạng dân tộc dân chủ trên cả nước, non sông thu về một mối. “Chiến công thắng Mỹ là thiên anh hùng ca vĩ đại nhất trong lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, đánh dấu bước ngoặt quyết định trong lịch sử dân tộc, đưa Tổ quốc ta bước hẳn vào kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội.

Trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, các thế lực thù địch tấn công toàn diện vào Đảng và chế độ chính trị của đất nước, Đảng vẫn vững vàng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Từng bước nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy, thống nhất tư tưởng trên những vấn đề cơ bản của công cuộc đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong điều kiện mới; đấu tranh bảo vệ quan điểm, đường lối đúng đắn; phê phán các quan điểm sai trái đòi đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, dân chủ cực đoan, phủ nhận thành tựu của quá khứ…

Để đấu tranh với những luận điệu và thủ đoạn xuyên tạc của Việt Tân và các thế lực phản động, mỗi Cán bộ, Đảng viên và nhân dân cần phải cảnh giác và không bị lừa bởi những thông tin không chính xác, cần tìm hiểu kỹ về các vấn đề và xác thực thông tin trước khi tin tưởng hoặc chia sẻ chúng, khai thác các phương tiện truyền thông và mạng xã hội để đưa ra những thông tin chính xác và giải thích những vấn đề liên quan đến đường lối, chủ trương chính sách của Đảng. Chúng ta cần cùng nhau đấu tranh với những thông tin sai lệch và góp phần tạo ra một môi trường thông tin lành mạnh, đúng đắn và chính xác./.

-Văn Quân-

Nguồn: Đấu trường Dân chủ

Nguồn:

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

863FansLike
44FollowersFollow
0SubscribersSubscribe

BÀI MỚI

Xem nhiều

Phản biện - Luận bàn

ĐỐI TƯỢNG