Tuesday, June 6, 2023

BIỆN PHÁP LÀM THẤT BẠI ÂM MƯU PHI CHÍNH TRỊ HÓA LỰC LƯỢNG VŨ TRANG

Phi chính trị hóa lực lượng vũ trang thực chất là nhằm tách công an, quân đội ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng, làm cho quân đội, công an không còn mang bản chất của giai cấp công nhân, không còn là lực lượng vũ trang kiểu mới của giai cấp công nhân, của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân nữa. Đây là thủ đoạn không mới của các thế lực thù địch, nhưng cực kỳ nguy hiểm và ngày càng diễn biến phức tạp. Để làm thất bại âm mưu phi chính trị hóa lực lượng vũ trang chúng ta cần nhận biết những hành động cụ thể mà các thế lực thù địch đang tập trung thực hiện; từ đó có biện pháp rõ ràng nhằm ngăn chặn, đẩy lùi và làm thất bại âm mưu đó.

BIỆN PHÁP LÀM THẤT BẠI ÂM MƯU PHI CHÍNH TRỊ HÓA LỰC LƯỢNG VŨ TRANG

Để thực hiện mưu đồ phi chính trị hóa lực lượng vũ trang, các thế lực thù địch thường tập trung phá hoại nền tảng tư tưởng cách mạng của lực lượng vũ trang bằng những luận cứ tưởng chừng như rất khách quan, khoa học. Tổ chức các hoạt động nhằm cổ súy cho luận điệu “lực lượng vũ trang phi giai cấp”; “quân đội chuyên nghiệp, quân đội nhà nghề”. Lợi dụng các sự kiện chính trị – xã hội, các vấn đề về kinh tế… để gây tâm lý hoang mang, dao động, mất phương hướng trong đội ngũ cán bộ, chiến sỹ của lực lượng vũ trang. Đặc biệt chúng tập trung phá hoại các nguyên tắc tổ chức cơ bản trong xây dựng quân đội, công an, xóa bỏ công tác đảng, công tác chính trị trong quân đội và công an nhân dân Việt Nam. Cùng với đó, lợi dụng chiêu bài mở rộng dân chủ, chúng đưa ra yêu sách xây dựng “lực lượng vũ trang toàn dân”, “trả quân đội, công an về cho Nhà nước”, thực hiện quân đội, công an là của toàn dân, sự can dự vào chính trị sẽ phá hoại tính chuyên nghiệp của quân đội và công an. Thậm chí các thế lực thù địch ngang nhiên bôi nhọ và xuyên tạc lịch sử, truyền bá lối sống thực dụng, chạy theo đồng tiền và các giá trị dân chủ phương Tây.

Trong tình hình hiện nay, âm mưu phi chính trị hóa lực lượng vũ trang của các thế lực thù địch càng diễn biến phức tạp, ẩn mình dưới mọi hình thức như là: Lợi dụng xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế để đẩy mạnh tuyên truyền các luận điệu đòi phi chính trị hóa lực lượng vũ trang. Lợi dụng sự phát triển của khoa học công nghệ để thực hiện âm mưu phi chính trị hóa lực lượng công an, quân đội. Hoặc chúng đẩy mạnh sự liên kết ngày càng chặt chẽ, mức độ ngày càng sâu sắc và phạm vi ngày càng rộng giữa các đối tượng bên ngoài và bên trong.

Để đấu tranh phòng, chống âm mưu, thủ đoạn phi chính trị hóa lực lượng vũ trang của các thế lực thù địch hiện nay phải thực hiện đồng bộ các giải pháp, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm.

Một là, phải tăng cường mạnh mẽ hơn nữa sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội và công an. Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với quân đội, công an là một nguyên tắc đã được Đảng ta khẳng định nhất quán trong các văn kiện của Đảng. Hiện nay, cần quan tâm đến công tác xây dựng Đảng trong quân đội và công an vững mạnh về mọi mặt theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt.

Hai là, xây dựng lực lượng QĐND, CAND vững mạnh về mọi mặt theo mục tiêu cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Đặc biệt chú trọng đấu tranh ngăn chặn, kiên quyết không để xảy ra tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong quân đội, công an.

Ba là, đẩy mạnh cuộc đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng, vạch trần âm mưu, bản chất, sự phi lý trong quan điểm đòi phi chính trị hóa lực lượng vũ trang, tách công an, quân đội ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng.

Bốn là, lực lượng quân đội, công an phải làm tốt công tác nắm, nghiên cứu, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình, âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch đòi phi chính trị hóa lực lượng vũ trang để chủ động tham mưu cho Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi cuộc đấu tranh này.

Năm là, chú trọng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, hậu phương công an để cán bộ, chiến sĩ vững vàng, yên tâm công tác, chiến đấu.

BIỆN PHÁP LÀM THẤT BẠI ÂM MƯU PHI CHÍNH TRỊ HÓA LỰC LƯỢNG VŨ TRANG

Âm mưu phi chính trị hóa lực lượng vũ trang là một trong những thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Do đó, nhận biết và đấu tranh, phòng, chống mưu đồ đòi phi chính trị hóa lực lượng vũ trang là nhiệm vụ cấp thiết, quan trọng, thường xuyên của Đảng, Nhà nước, của cả hệ thống chính trị, của lực lượng vũ trang nhân dân và mỗi cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an. Trong đó xây dựng quân đội, công an có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, chế độ, Nhà nước và nhân dân là vấn đề cốt lõi, đảm bảo luôn thực sự là lực lượng vũ trang trọng yếu của Đảng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Long Văn

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

863FansLike
46FollowersFollow
0SubscribersSubscribe

BÀI MỚI

Xem nhiều

Phản biện - Luận bàn

ĐỐI TƯỢNG