Nhận diện rõ những thủ đoạn dùng mạng xã hội chống phá Đảng

0
30

Tình hình đó đã và đang đặt ra nhiều vấn đề cần giải quyết, đặc biệt là việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trước thềm Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Một trong những vấn đề cốt lõi, sống còn nhất của việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng chính là bảo vệ Đảng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng”.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here