Phạm Chí Dũng lại ‘trổ tài’ phán bừa về Hội nghị Trung ương 10

0
104

Ngày 14/5/2019 trong bài “Hội nghị trung ương 10 ‘làm nháp’ hay ‘làm thật’?” đăng trên trang web của VOA, trước khi Hội nghị lần thứ mười Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản diễn ra, Phạm Chí Dũng lại một lần nữa trổ tài “đoán bừa” của mình.

Ngoài việc trổ tài “dự đoán” về tình hình sức khỏe của Tổng , nước , Phạm Chí Dũng còn cho rằng “Hội nghị trung ương 10 là đặc biệt cần thiết với … nhưng có lẽ đặc biệt hơn cả là bàn về nội dung và công tác sắp xếp ‘bầu đoàn thê tử’ cho chuyến đi Mỹ dự kiến sắp tới của Trọng theo lời mời chính thức của .”

Bài viết của Phạm Chí Dũng đăng tải trên VOA

Phạm Chí Dũng đồ rằng: “Hội nghị trung ương 10 không phải ‘làm nháp’ như một hình thức ‘quy hoạch mang tính tham khảo về Bộ Chính trị cho đại hội 13’, mà gần như chắc chắn sẽ ‘làm nhân sự chủ chốt’ như đã trù liệu trước đó.”

Hội nghị Trung ương mười khóa XII Đảng ta khai mạc ngày 16/5/2019 và bế mạc ngày 18/5/2019, trong phát biểu bế mạc Hội nghị, Nguyễn Phú Trọng, thay mặt Bộ Chính trị đã khẳng định những kết quả chính của Hội nghị như sau.

1. Hội nghị thống nhất cao về tư tưởng chỉ đạo, định hướng hoàn thiện đề cương và xây dựng dự thảo các văn kiện trình Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đánh giá cao sự chuẩn bị của các Tiểu ban, Trung ương nhất trí về cơ bản với dự thảo Đề cương các Báo cáo, trong đó có các vấn đề về chủ đề, tiêu đề, phương châm, tư tưởng chỉ đạo, kết cấu và một số vấn đề trọng tâm cần xin ý kiến trong quá trình xây dựng các văn kiện. Đồng thời, yêu cầu các Tiểu ban khẩn trương hoàn thiện các Đề cương, bảo đảm sự thống nhất giữa các Báo cáo, nhất là về chủ đề, quan điểm, tư tưởng chỉ đạo và mục tiêu tổng quát; trình bày ngắn gọn, súc tích, rõ ràng, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện….

2. Hội nghị đã thảo luận , cho ý kiến chỉ đạo đối với việc chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Trung ương đã đóng góp nhiều ý kiến cụ thể, xác đáng vào Tờ trình và dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị; tập trung thảo luận, phân tích, tạo sự đồng thuận cao vào những nội dung Bộ Chính trị xin ý kiến, bao gồm: Những nội dung Chỉ thị số 36 còn phù hợp; những nội dung cần kế thừa nhưng phải có điều chỉnh, bổ sung; những nội dung cụ thể hoá các nghị quyết, quy chế, quy định của Trung ương khoá XII; những nội dung không kế thừa Chỉ thị số 36, cần được lược bỏ cho phù hợp với thực tiễn. …

Công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp uỷ phải thực hiện theo đúng Điều lệ, quy chế, quy định của Đảng, lựa chọn, giới thiệu và bầu được những đồng chí thật sự xứng đáng, đủ tiêu chuẩn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; chú ý phát hiện, giới thiệu những nhân tố mới có triển vọng, bảo đảm tỉ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc.

Như vậy, công tác nhân sự chỉ là một phần được Hội nghị Trung ương mười thảo luận chứ không phải “chắc chắn sẽ ‘làm nhân sự chủ chốt’” như Phạm Chí Dũng lu loa trên VOA.

Việc chuẩn bị cho chuyến thăm Hoa Kỳ của Tổng Bí thư – Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng không có trong chương trình nghị sự cũng như kết quả của Hội nghị lần thứ mười Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam cho thấy “tài dự đoán” của Phạm Chí Dũng.

Hữu Dũng

 

 

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here