Nghệ thuật “nhóm lò” tiêu trừ tham nhũng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

0
226

Tổng vừa ký ban hành quy định của Bộ Chính trị về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban bí thư . Đây là lần đầu tiên Bộ Chính trị có những quy định cụ thể về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá đối với cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước.

Nghệ thuật

Theo quy định, những cán bộ này phải là những cán bộ tuyệt đối trung thành với lợi ích của Đảng, của quốc gia, dân tộc và nhân dân, kiên định với chủ nghĩa Mác Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu lý tưởng về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đặt lợi ích của Đảng, quốc gia, dân tộc lên trên lợi ích của ngành, địa phương, cơ quan và cá nhân, tuyệt đối chấp hành sự phân công của tổ chức, giữ nguyên kỷ luật phát ngôn, mẫu mực về phẩm chất đạo đức, sống trung thực, khiêm tốn, chân thành trong sáng, giản dị, bao dung, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư.

Cán bộ thuộc diện Ban chấp hành TƯ, Bộ Chính trị, Ban bí thư quản lý phải là những cán bộ tuyệt đối không tham vọng quyền lực, có nhiệt huyết và cao với công việc, là trung tâm đoàn kết, gương mẫu về mọi mặt, không , cơ hội, vụ lợi, và kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hoá trong nội bộ. Tuyệt đối không để người thân, người quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi.

Ngoài quy định chung, Bộ Chính trị cũng quy định các tiêu chuẩn cụ thể, tiêu chí đánh giá đối với từng chức danh là ủy viên TƯ Đảng, ủy viên Bộ Chính trị, Ban bí thư, Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch QH, Thường trực Ban bí thư, Trưởng ban Đảng, Chủ nhiệm UB TƯ, Chủ tịch UB trung ương MTTQ , , Viện trưởng VKSND tối cao, Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm các UB của QH, Tổng thư ký QH, Chủ nhiệm Văn phòng QH, các chức danh Bộ trưởng và tương đương, người đứng đầu các đoàn thể chính trị, xã hội trung ương, Bí thư tỉnh uỷ, thành uỷ trực thuộc TƯ, Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh, thành phố.

Có thể thấy điều chỉnh của những quy định nói trên là không nhiều nhưng là lực lượng rường cột, tinh hoa của Đảng, của đất nước. Lâu nay, đảng chỉ dựa chủ yếu vào Điều lệ và quy định về những việc không được làm để quản lý đội ngũ mà những quy định đó còn rất chung chung vì vậy rất khó trong cán bộ, đảng viên cao cấp. Đây là một bước tiến rất quan trọng trong xây dựng, chỉnh đốn đảng, tạo sự đồng thuận trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ đất nước, đấu tranh chống suy thoái, tham nhũng, tiêu cực.

Quy định mới sẽ có tác dụng xốc lại đội ngũ, gắn kết trách nhiệm trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, củng cố lòng tin của nhân dân. Trước mắt nó phục vụ đắc lực cho công cuộc đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực mà như Tổng Bí thư đã nói, “không ai có thể đứng ngoài”.

Hẳn sau động thái này “công cuộc nhóm lò” để tiêu trừ tham nhũng của Tổng Bí thư sẽ dễ dàng hơn.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here